Jak zostać członkiem Towarzystwa?

Zgodnie z zapisami Statutu Towarzystwa Członkiem zwyczajnym może być lekarz, posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza w Polsce, specjalista lub w trakcie specjalizacji z ortopedii, chirurgii, chirurgii dziecięcej lub innej specjalizacji, po wyrażeniu woli współdziałania w realizacji celów Towarzystwa w pisemnej deklaracji i przyjęciu przez Zarząd Towarzystwa.

Warunkiem przyjęcia kandydata w poczet członków Towarzystwa jest uzyskanie przez kandydata poparcia od dwóch aktualnych członków zwyczajnych Towarzystwa z różnych ośrodków.

Zarząd Towarzystwa podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w skład Towarzystwa nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.

 

Zgodnie z uchwałą nr 7 o wysokości składki członkowskiej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu z dn. 3.12.2021 roku składka wpisowa wynosi 200 zł/rok, natomiast kolejne składki członkowskie wynoszą 150 zł w każdym kolejnym roku kalendarzowym.

 

Deklaracja członkowska